تیم پزشکی

دکتر احسان یوسفیان

دکتر محمدرضا مراد زاده

ذکتر فاطمه میرزا زاده منفرد

دکتر فائزه نظرنژاد

دکتر میترا کیماسی

دکتر کمیل کلبادی نژاد

دکتر محمدرضا محمودی هاشمی

دکتر فرامرز احمدی طالش

سرکار خانم مونا حریری پور